top of page

PRIVACYBELEID

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking:

Tecnico BV, Dam 1 - 9270 Kalken, BE670615438

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de site https://magu.be en door het op deze site vermelde emailadressen verschaffen van persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1. Algemeen

1.1. Tecnico BV leeft de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” na, alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2.  De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Tecnico BV.

Artikel 2. Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

* Categorie 1, zonder registratie: uw zoektermen, IP-adres, surfgedrag en herkomst.

* Categorie 2, uw e-mailadres, uw login-gegevens en wachtwoord.

* Categorie 3, bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres.

* Categorie 4, via cookies: uw surfgedrag, herkomst, en IP-adres.

* Categorie 5, uw e-mailadres, telefoonnummer, naam, bezorgadres en factuuradres naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.

2.2. Tecnico BV kan gegevens van u (persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

* door gebruik van cookies (zie onderstaand);

* tijdens uw registratie en gebruik van de site;

2.3. De site maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

 

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden: De onderneming zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

* Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze site en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Tecnico BV om haar site en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

* Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

* Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

* Categorie 4: [doeleinden cookies], met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

* Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

3.2. Doorgifte aan derden: Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Tecnico BV, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Tecnico BV failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Tecnico BV geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Tecnico bv zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Tecnico BV uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Tecnico BV zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.3. Wettelijke vereisten: In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Tecnico BV uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Tecnico BV zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4. Duur van de verwerking

4.1. De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Tecnico BV en u.

* Bewaartermijn categorie 1: 60 dagen

* Bewaartermijn categorie 2: Wettelijke termijn

* Bewaartermijn categorie 3: Tot herroeping klant

* Bewaartermijn categorie 4: 1 jaar

* Bewaartermijn categorie 5: Wettelijke termijn

Artikel 5. Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage: U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking: U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Tecnico BV. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. 

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet: U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht: U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten: U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@magu.be, per post naar Tecnico BV - Dam 1 - 9270 Kalken of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de site, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

5.7. Automatische beslissingen en profiling: De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profilling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen: U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit: Gegevensbeschermingautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. 

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6. Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Tecnico BV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7. Toegang door derden

7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar info@magu.be, per post naar Tecnico BV - Dam 1 - 9270 Kalken of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de site.

bottom of page