top of page
B595C35B-FD61-4A0C-8E76-20F017C4D34E.jpe

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN TECNICO BV

 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

 2. De offertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, goederen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van Tecnico BV, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen. Offerten zijn tot 15 (vijftien) dagen na datum geldig en kunnen ten alle tijde eenzijdig gewijzigd worden tot op het moment van aanvaarding door de koper. Prijzen worden steeds exclusief btw vermeld, tenzij anders vermeld. Volgend op de aanvaarding door de koper zal Tecnico BV de overeenkomst schriftelijk confirmeren. De overeenkomst kan enkel gewijzigd mits schriftelijke overeenkomst tussen Tecnico BV en de koper. Niettegenstaande voornoemd principe zal Tecnico BV ten alle tijde de prijzen eenzijdig kunnen aanpassen in functie van substantiële wijziging van de grondstofprijzen of andere kosten met betrekking tot de uitvoering van de werken.

 3. De leverings- en of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Tecnico BV doet alle redelijke inspanningen om de goederen te leveren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst. De koper erkent dat de vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in de werken geen aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst of aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Indien Tecnico BV een vertraging in de levering van de goederen verwacht zal de koper hier onverwijld van in kennis gesteld worden. Tecnico BV zal vervolgens in samenspraak met de koper tot een overeenkomst komen met betrekking tot de gepaste maatregelen. De voorziene uitvoerings- of leveringstermijn wordt opgeschort of verlengd ingevolge vorst, slecht weer en bevoorradingsproblemen. Elke gebeurtenis die zich buiten de wil van een der partijen voordoet, die onvoorzienbaar is en niet veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijke fout of inbreuk op de wetgeving, heeft tot gevolg dat de contractuele verplichtingen van de betrokken partij uitdooft.

 4. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de uitgevoerde werken en de geleverde goederen moeten schriftelijk gebeuren, binnen de acht dagen na de beëindiging der werkzaamheden resp. de levering der goederen en in ieder geval voor ingebruikname. Voor particuliere consumenten, wat betreft het leveren van goederen, geldt de wettelijke minimum garantietermijn van twee jaar. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot twee jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor professionele klanten is deze periode gelijk aan de garantie die Tecnico BV krijgt van de fabrikant, namelijk één jaar. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de week na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na deze week zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

 5. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de veertien dagen na de factuurdatum. De koper wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Facturen dewelke niet binnen de veertien dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties der geleverde goederen. Vanaf de tweede verstuurde herinnering rekenen wij 5,- euro administratiekosten aan, voor elke aangetekende ingebrekestelling wordt 15,- euro aangerekend.

 6.  Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

 7. Facturen dienen betaald te worden binnen de XX dagen na factuurdatum. Indien facturen niet tijdig betaald worden, zal u een eerste gratis herinnering worden verstuurd. Indien u opnieuw niet betaalt binnen de voorziene betaaltermijn zoals vermeld op de eerste herinnering, zullen u verwijlintresten worden aangerekend zoals bepaald bij Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire vergoeding als volgt. 

  1. 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;

  2. 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;

  3. 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

 8. De aanmaankosten voor elke bijkomende herinnering bedragen 7,50€ verhoogd met de op het ogenblik van verzending geldende portokosten.

 9. In geval van annulering van de overeenkomst is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van 50,- euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor Tecnico BV om een hogere schadevergoeding te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door Tecnico BV, zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de koper.

 10. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van Tecnico BV. De overdracht van eigendom van de goederen die door de door Tecnico BV worden geleverd, geschiedt slechts bij algehele en volledige betaling van deze goederen. Het is de koper verboden de geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan derden te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen ten aanzien van Tecnico BV heeft voldaan; op eerste aanmaning dienen de goederen terugbezorgd te worden. Tecnico BV behoudt zich het recht voor het voorrecht van onbetaalde verkoper op de door de koper verkochte goederen te doen gelden ten aanzien van derden, door vervulling van de daartoe door de wetgever gestelde formaliteiten. De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik van levering van de goederen.

 11. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de plaats waar Tecnico BV zijn vestigingszetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.

 12. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, staking van de andere partij, e.d.

 13. Tecnico BV behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de koper. In geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, behoudt Tecnico BV zich het recht voor de goederen terug te nemen.

 14. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

 15. Bij niet betaling behoudt Tecnico BV zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

 16. Bij niet betaling behoudt Tecnico BV zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

 17. Tecnico bv kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. Tecnico BV kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van Tecnico BV zal ten alle tijde beperkt blijven tot de som van de geleverde goederen zoals vermeld in de overeenkomst.

 18. De nietigheid, onuitvoerbaarheid of niet afdwingbaarheid van éen of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Tecnico BV. De niet-uitoefening door Tecnico BV of door de koper van haar rechten, op eender welk ogenblik, impliceert geenszins de verzaking aan die rechten.

 19. Koopt u via onze webshop, via e-mail of telefoon, dan zijn volgende voorwaarden ook van toepassing:

 1. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

 2. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contact-gegevens en facturatie-gegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: per post of afhalen bij ons. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting of woorden van dezelfde strekking. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief. Wij zullen je per mail een bevestiging overmaken van jouw bestelling.

 3. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf in geval van goederen: de levering of in geval van diensten: het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen. Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald. Dit geldt enkel op de non-food goederen bij ons. Koffieproducten en andere bederf-bare producten kunnen niet worden geretourneerd.

 4. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 5. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je deze niet uitgepakt hebben of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen noch gepast en/of gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en ongeopende verpakking en rekening houdende met onze instructies.

 6. Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, stuur je per e-mail een bericht naar ons en wacht u op ons antwoord, vooraleer de terugzending te regelen. De verzendingskosten van de retour zijn door de klant te betalen.

 7. Onze prijzen in onze webshop zijn inclusief alle belastingen, btw en taksen. Verzendkosten worden aangerekend voor bestellingen onder €90,- voor levering in België. Tecnico BV doet enkel verzendingen binnen België.

 8. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres. Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden op uw leveringsadres in 1 à 7 werkdagen, mits de betaling ervoor door ons is ontvangen.​

 

Onze gegevens:

Tecnico BV

Dam 1

9270 Kalken

Mailadres: info@magu.be

Telefoonnummer: +32 (0) 9 328 15 34

Ondernemingsnummer: 0670.615.438

Btw-nummer: BE0670615438

20/07/2023

bottom of page